سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس پوربیرامی هیر – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن فرشادفر –
رسول اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
بهزاد حاجی اقراری – استادیار و مربی گروه علوم باغبانی

چکیده:

به منظور بررسیامکان جنین زایی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل رد ۵ تکرار در آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد تیمارهایآزمایشی بنزیل آدنین ۰/۰۱ و ۰/۱ و ۰/۵ و ۱و۲ میلی گرم در لیتر پیکلرام ۰/۱ و ۱و۲ میلی گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید ۰/۰۱ و ۰/۱ و ۰/۵ و ۱میلی گرم درلیتر بودند نتایج حا صل از تجزیه واریانس داده ها درمرحله اول نشان داد که بین تیمارهای مختلف پیکلرام از لحاظ کالوس تشکیل شده روی بساک اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵% وجود دارد مقایسه میانگین داده ها نیز نشان داد که درغلظت ۲ میلی گرم در لیتر پیکلرام کالوس بیشتری در بساک تشکیل شد نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها درمرحله دوم نیز نشان داد که بین تیمارهای مختلف پیکلرام و بنزیل آدنین از لحاظ قطر کالوس تشکیل شده از بساک اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی بین تیمارهای مختلف بنزیل آدنین از لحاظ تشکیل کالوس اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵ % وجود داشت بیشترین مزان و نیز قطر کالوس از غلظت های ۲ میلی گرم درلیتر پیکلرام و ۰/۱ و ۱ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین بدست آمد. بین تیمارهای مختلف بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید نیز اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵% از لحاظ تعداد جنین تشکیل شده درروی کالوس حاصل از بساک وجود داشت.