سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا نوری – دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر
لیلا بتی –
ابراهیم نوذرپورشمی –

چکیده:

تشخیص آنومالی ها یک مساله مهم استکه درسطوح مختلف پژوهشی وحوزه های کاربردی مطالعه میشود در بسیاری از تکنیکهای تشخیص آنومالی به طرز ویژه ای برای حوزه های کاربردی مخصوص گسترش یافته درحالیکه سایر تکنیکها اکثرا عمومی هستند هدف ازاین مقاله این است که یکخلاصه ساخت یافته و جامع از تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با تشخیص آنومالی ارایه دهد ماتکنیکهای موجود را براساس روشهای پذیرفته شدهتوسط هر تکنیک به دسته های متفاوتی گروه بندی کرده ایم و برای این که بین رفتارهای نرمال و غیرنرمال فرق قائل شویم فرضیات کلیدی تعریف می کنیم که توسط تکنیک ها استفاده می شود زمانی که یک تکنیک داده شده برای یکحوزه خاص موثرواقع می شود فرضیات ان میتوانند راهبردهایی برای دستیابی به کارایی تکنیک درآنحوزه باشند ما برای هر دسته یک تکنیک پایه ای تشخیص آنومالی ارایه میدهیم و سپس نشان میدهیم که چگونه تکنیهای پایه ای مختلف موجود در آن دسته از تکنیک پایه ای معرفی شده متمایز می گردند این روند یک فهممختصر و آسان از تکنیکهای متعلق به هر دسته فراهم م یکند.