سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
شکوفه انتشاری – استادیار دانشگاه پیام نوراصفهان
سیدماشاالله حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی شهرستان اقلید

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پتاسیم و روی برمیزان بردباری گیاه ذرت به تنش خشکی دریک ازمایش مزرعه ای اثرتنش خشکی برعملکرد دانه محتوای پرولین و کلروفیل دربرگ ذرت مورد بررسی قرارگرفت این آزمایش درشهرستان بوانات درسال ۱۳۸۹ اجرا شد تیمارها براساس آزمایش کرت های دوبارخردشده و درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اعمال شدند کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی شامل شاهدوتنش خشکی درمرحله رویشی و کرت های فرعی شامل مصرف سولفات پتاسیم درسطوح ۰و۱۵۰و۳۰۰ کیلوگرم درهکتار و سولفات روی درسطح ۰و۱۵و۳۰ کیلوگرم درهکتار درنظر گرفته شدنتایج تجزیه آمار یکاهش معنی داری درعملکرد دانه درسطح احتمال ۱درصد و افزایش معنی داری درمحتوای کلروفیل درسطح احتمال ۵درصد درشرایط تنش نشان داد سولفات پتاسیم و سولفات روی مقاومت ذرت را به کاهش عملکرد دانه و درشرایط تنش خشکی افزایش داد و موجب افزایش محتوای پرولین و کلروفیل دربرگ گردید.