سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

توحید ادیبی – عضو هیئت علمی،گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بناب
امید ادیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به آلایندگی سوختهای فسیلی و همچنین افزایش قیمت جهانی این وختها،موضوعمدیریت انرژی درکشورهای مختلف درچارچوب طرحهای کلان توسعه اقتصادی واجتماعیموردتوجهقرارگرفته است.در ایران نیز با توجه به رشد روز افزون مصرفانرژی و افزایشآلایندگی ها توجه به مقوله انرژی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه هدف مطالعه و بررسی روشهای کاهشمصرف انرژی از جمله عایقکاری ساختمانها و دو جداره کردن پنجرهها در شهرهای گرمسیری کشور میباشد. در این مطالعه تأثیر استفاده از روشهای کاهشمصرفانرژی بر صرفهجویی اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته و دوره بازگشتسرمایه برای هر روشمحاسبه شده است