سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حدیث قدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
آرزو طهمورث پور –
مهران هودجی –

چکیده:

ارسنیک یکی از عناصری است که بر جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم ها تاثیر گذار است. ارسنیت و ارسنات از فرم های غیر آلی ارسنیک و بسیار سمی می باشند. هدف از این تحقیق بررسی جمعیت باکتری های مقاوم به ارسنیت و ارسنات در خاک آلوده به ارسنیک می باشد. به منظور انجام این مطالعه، نمونه خاک تیمار شده با لجن فاضلاب ، از دو عمق ۲۰-۰ و ۴۰-۲۰ سانتیمیتری خاک حاوی ۲/۶۰ و ۷۰ میلیگرم برکیلوگرم ارسنیک برداشته شد. سپس بافت، موادآلی،pH ،EC و غلظت ارسنیت و ارسنات، در نمونه ها اندازه گیری شد. به منظور شمارش باکتری های مقاوم به ارسنیت و ارسنات از نمونه های خاک رقت های متوالی تهیه و به روش انتشار بر آگار و در محیط کشت PHG-II حاوی ۵/۰ میلی مول ارسنیت و ارسنات در سه تکرار کشت داده شدند و پس از ۳ روز انکوباسیون و در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد ، کلونی های حاصل از شمارش و تعداد باکتری های مقاوم به ارسنیت و ارسنات تعیین گردید. نتایج مقایسه میانگین غلظت ارسنیک، ارسنیت و ارسنات در دو عمق نشان داد، که غلظت ارسنیک، ارسنیت و ارسنات در عمق ۴۰-۲۰ سانتیمتری بیشتر از عمق ۲۰-۰ سانتیمتر بود. همچنین جمعیت باکتری های مقاوم به ارسنیت و ارسنات در دو عمق در سطح ۱% معنی دار بود. نتایج نشان داد، که تفاوت معنی داری بین جمعیت باکتری های مقاوم به ارسنیت و ارسنات در دو عمق وجود داشت و بیشترین جمعیت باکتریایی مربوط به باکتری های مقاوم به ارسنیت و ارسنات در عمق اول مشاهده شد. حضور ارسنیت و ارسنات بر روی جمعیت باکتریایی خاک تاثیر دارد. افزایش غلظت ماده سمی باعث کاهش بیشتر جمعیت باکتریایی می گردد.