سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران افخمی –
بهارک شهنی زاده –
نرگس قاضی زاده –
شکوه ده کردی –

چکیده:

رودخانه کرخه با حوضه ابریزی درحدود ۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع سومین رودخانه بزرگ ایران است رودخانه کرخه با امتدادی درجهت جنوب شرقی ازمیان کوه های زاگرس به جریان خود ادامه داده و درمجاورت پای پل وارد دشت خوزستان شده و درانتها به تالاب هورالعظیم درمرز ایران و عراق تخلیه میگردد رودخانه کرخه تحت تاثیر آلاینده های متعددی قرار دارد لذا به منظور بررسی وضعیت کیفی رودخانه کرخه دراستان خوزستان مطالعه طرح ریزی و انجام شد دراین بررسی تعداد ۹ ایستگاه درمسیر رودخانه کرخه درسال آبی ۹۰-۸۹ تعیین وب رخی از پارامترهای کیفی مورد سنجش قرارگرفت نتایج حاصل ازآنالیز های فیزیکوشیمیایی متعددبه کمک نرم افزار اماری spss درقالب آزمون انالیز واریانس anova و آزمونهای تعقیبی LSDTUKEY مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت