سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین بغلانی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
مهدی اصغرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیا
سیدسهیل سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیا

چکیده:

سرریزهای پلکانی یکی از اجزای هیدرولیکی سدها می باشند که برای مستهلک کردن انرژی در پایین دست س دها مورد استفاده قرارمی گیرند. برای شناخت هیدرولیک جریان روی سرریز پلکانی تاکنون مطالعات زیادی انجام گرفته است که اکثراً به صورت آزمایشگاهی بوده است . در این تحقیق به بررسی جریان هیدرولیکی سرریز پلکانی و اوجی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D که یک نرم افزار تحلیلی میدان جریان است استفاده شده است . مدل آشفتگی که برای این منظور استفاده شده است، مدل RNG) k -e می باشد و تعیین پروفیل سطح آزاد جریان به کمک مدل VOF انجام می شود. برای صحت سنجی شبیه سازیهای انجام شده از مدل های آزمایشگاهی استفاده شده و سطح آزاد توسط نرم افزار شبیه سازی و با مدل آزمایشگاهی مقایسه شده است