سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید حسین رضویان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه یک ضریب مناسب برای دبی جریان ترکیبی عبوری از زیر دریچه و روی سریز لبه تیز بدون فشردگی است.در این مقاله نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از شدت جریان عبوری برای جریان همزمان از روی سریز لبه تیز بدون فشردگی و زیر دریچه کشویی در حالت لبه تیزدر یک کانال دایرهای با نتایج آزمایشگاهی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به آنالیزهای انجام شده ضریب دبی با مقدار ۰٫۸۶۳ =R2 و ۰٫۰۱۲۸ = SEE بدست آمد، مقایسهی دبی بدست آمده با استفاده از روابط مورد نظر، با دبی بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی، نشان دهندهی خطای متوسط ۴/۲۸ ± درصد بود.