سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید حسین رضویان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه یک ضریب مناسب برای دبی ترکیبی عبوری از زیر دریچه و روی سریزمثلثی است. در این مقاله نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از شدت جریان عبوری برای جریان همزمان از روی سریز مثلثی و زیر دریچه کشویی در حالت لبه تیزدر یک کانال دایرهای با نتایج آزمایشگاهی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به آنالیزهای انجام شده ضریب دبی با مقدار (فرمول در متن اصلی مقاله) بدست آمد، مقایسهی دبی بدست آمده با استفاده از روابط مورد نظر، با دبی بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی، نشان دهندهی خطای متوسط ۲٫۱۷ درصد بود.