سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد
نسیم حمزه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا آیرودینامیک

چکیده:

جریان حول یک بال دلتایی با لبه تیز و ضخامت متغیر در زاویه برگشت بهعقب ۲۵ تا ۶۵ درجه و زوایای حمله ۱۰ تا ۴۰ درجه بصورت عددی شبیه سازی شده است جریان بررسی شده درمحدوده جریان مافوق صوت و در اعداد ماخ ۱/۲تا ۳/۲ می باشد مطالعه نتایج نشان میدهد با افزایش عدد ماخ زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب ساختار جریان درمجاورت بال و نحوه تداخل با امواج ضربه ای و مکان گردابه های تشکیل شده تغییر می کند ساختار گردابه ها درلبه حمله ضرایب برا و پسا تغییرات عدد ماخ ضریب فشار و مخروط ماخ در شرایط متفاوت مورد بررسی قرارگرفهت است مقایسه نتایج با نتایج تجربی و عددی پیشین تطابق خوبی را نشان میدهد اثر کاهش سطح بال پیکانی با ضخامت متغیربرروی ضریب برا و پسا درعدد ماخ جریان ۲ نیز بررسی و روند کاهشی نسبت ضریب برا به پسا را نشان میدهد.