سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروغ روح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
شیما دیاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مسعود حق شناس فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق اثردما و شارحرارتی دراعداد رینولدز متفاوت برروی عدد ناسلت و افت فشار درون یک میکروکانال مستطیلی به کمک دینامیک سیالاتی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از شبیه سازی میکروکانال نشان میدهد که دمای سیال درنقاط نزدیک به دیواره کمتر و نقاط مرکزی بالاترین دما را دارد پروفایل دمای بدون بعد درطول کانال نشان میدهد که با افزایش طول کانال دمای بدون بعد افزایش می یابد افزایش شارحرارتی از ۱۰۰ به ۴۰۰ وات برمتر مربع باعث افزایش ۳۲ درصدی درعدد ناسلت و یک کاهش ۱۴ درصدی درافت فشار میگردد بطور کلی مطابقت خوبی بین نتایج بدست آمده دراین تحقیق و داده های ارایه شده توسط محققین دیگ روجود دارد بطوریکه میتوان نشان داد که مدل ارایه شده دراین تحقیق می تواند بخوبی برای پیشگویی پارامترهای هیدرودینامیک وا نتقال حرارت درمیکروکانالها بکاررود.