سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حجی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مک
امید ناظم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مک

چکیده:

یکی از مسایل سنتی معادله ی دو بعدی ناویر استوکس، مسئله جریان سیال داخل حفره با درب متحرک ۱ است که از دیرباز مورد توجه محققین مکانیک سیالات می باشد. در این مقاله این مسئله روی ذوزنقه ی قائم الزاویه بررسی می شود، همچنین اثر تغییرات زاویه حاده و عدد رینولدز در روی گردابه های آن مورد مطالعه قرارمی گیرد. نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت است که افزایشزاویه ی حاده ، سبب کاهش تعداد گردابه ها می شود. از سوی دیگر هرچه اندازه زاویه ی حاده به زاویه ی قائمه نزدیکتر می گردد از بزرگی ورتیستی بیشینه و کمینه کاسته می شود. در اثر افزایش عدد رینولدز نیز پیچیدگی جریان سیال افزوده شده و بر تعداد گردابه ها افزوده می شود. همچنین نقش عدد رینولدز بر روی جریان در زوایای حاده کوچک به مراتب پر رنگ تر از زوایای حاده بزرگ می باشد