سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
امیر فقیهی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
احمد پارسانیا – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق جریان غیر لزج تراکم ناپذیر در حالت ناپایا برای بررسی حرکت بالزن در جریان آزاد و نزدیکی سطح به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته شده است. مقطع مورد بررسی ۰۰۱۲NACA بوده و شبکه مورد استفاده یک شبکه بیسازمان است. مقایسه حالت پایا و ناپایا، اثر سرعت جریان آزاد، زاویه حمله، و همچنین بسامد بال زدن و اثر متقابل هر کدام بر یکدیگر در فاصله دور و نزدیک به سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده در حالت ناپایا، با کاهش سرعت جریان آزاد ضریب برآ افزایش و ضریب پسا کاهش مییابد. همچنین با افزایش بسامد بالزدن ضریب پسا کاهش مییابد.