سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا مولودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش عددی به تحلیل جریان گذرای یک بعدی و قابل تراکم و مدلسازی نشتی جزئی خط لوله انتقال گاز پرداخته می شود . هدف از این مدلسازی بررسی جریان گذرا بعد ازوقوع نشتی، محاسبه مقدار دبی جرمی نشتی در حالت پایا و تخمین میزان انرژی ه در رفته می باشد . نتایج بر مبنای تکنیک صریح مک کورمک ۱ برای حل معادلات حاکم هذلولوی می باشد و بصورت بدون بعد ارائه شده است. دو پارامتر مهم حاکم بر دبی نشتی ، فشار محیط نسبت به مخزن وقطر سوراخ نسبت به قطر لوله می باشد. نتایج نشان می دهد میزان دبی نشتی ب رای تمام خطوط لولهPsi 60 الی Psi1000بعلت سونیک بودن جریان نشتی، یکسان می باشد و در نتیجه پارامتر فشار محیط نسبت به مخزن از میان پارامتر های حاکم بر مسئله، تاثیری در نتایج ندارد . با وقوع نشتی فشار نقطه نشت کاهش یافته و در نتیجه دبی در جریان بالا دست ناحی ه نشت افزایش و در جریان پایین دست آن کاهش می یابد.