سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مقسمی – کارشناسی ارشد سازمان آب و برق استان خوزستان
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران
راضیه موحدی – کارشناس محیط زیست
ندا مشرقی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

انتقال و جابجایی رسوبات معلق درجریان های روباز موضوع بسیارمهمی درهیدرولیک رودخانه ای محسوب می شود درعلم هیدرولیک قدیم رسم براین بود که این پدیدهب ه عنوان یک سیستم مرکب یک مرحله ای مورد بررسی قرارگیرد دراین مقاله به همه مدل مختلف جهت محاسبه توزیع عمودی غلظت رسوبات معلق درجریانات روباز می پردازد جریانات آبراهه آزاد حاوی باررسوبات و جابجایی رسوبات حداثر آن قدیمیترین عنوان درعلم هیدرولیک رودخانه ای است تاکنون روش سنتی برمبنای معادله جابجایی افقی بخش برای م حاسبه میزان توسع عمودی غلظت رسوبات بکاربرده شده است مهندسین عمران با معرفی ضریب های تجربی جهت تصحیح سرعت سقوط برای حداقل ۵۰سال سعی دراصلاح معادله انتقال افقی بخش داشته اند اندازه گیری های امروز نشان میدهد که سرعت سقوط رسوبات درجریانات متلاطم همواره کمتر از سرعت رسوبات درآب ساکن است و این امر بایستی درمدلهای ارایه شده درنظر گرفته شود. دراین مقاله دو مدل ازاین قبیل ارایه میشود و نتایج شبیه سازی های عددی با مدل کلاسیک مقایسه میشود.