سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین صالبی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
مصطفی پورنصراله – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود ایران
عماد طالبی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود ایران
محمدمهدی مرتضائی نژاد پوررفسنجانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود ایران

چکیده:

یکی از اصلی ترین اجزای شیمیایی شوینده ها، سازنده ها (پر کننده ها) هستند. امروزه بیشترین سازنده های متداول مورد استفاده پلی فسفات ها هستند. ورود پلی فسفات ها به آبهای سطحی از قبیل دریاچه ها و رودخانه ها باعض مغذی شدن آبها و رشد بیش از اندازه ی جلبک ها و در نهایت ایجاد پیدده اوتریفیکاسیون می شود. بنابراین یکی از مهمترین علت های آلوده شدن آب به فسفر، شوینده های سنتزی خانگی هستند. در این مقاله از نانو رس مونتموریلونیت اصلاح شده با سورفاکتانت به روش تبادل کاتیونی استفاده شده و ظرفیت آن را برای حذف فسفر ازمحلول آبی ارزیابی می کنیم. داده های جذب در محلول آبی با معادله ی فرندلیچ مطابقت داده شد ((q=5..620 C(0.24). نانو رس مونتموریلونیت به طور مؤثر در دامنه وسیعی از غلظت ها، فسفر را از محیط حذف کرد و در مقایسه با نانو مونتموریلونیت قبل از اصلاح و همچنین جاذب های صنعتی متداول از قبیل سولفات آلومینیم (آلوم) و کلرید فریک برای حذف فسفر بهتر عمل می کند. بنابراین مونتموریلونیت اصلاح شده با سورفاکتانت جاذب سطحی مناسبی برای حذف فسفر از آبهای آلوده به شوینده های حاوی فسفات می باشد.