سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلماز سرحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فناوریهای ن
علی ریاحی مدوار – گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنول
عفت شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فناوریهای ن
سپیده قطب زاده – کارشناس آزمایشگاه گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بینا

چکیده:

آلودگی کادمیوم در خاک با پسابهای صنعتی و استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی حاوی کادمیوم در زمینهای کشاورزی، یک مسئله بسیار مهم زیستمحیطی میباشد. استفاده از گیاهان برای پالایش خاکهای آلوده به فلزات سنگین راهکاری اقتصادی، ارزان و مؤثر میباشد. در این مطالعه توانایی جذب کادمیوم بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت. بذرها در پتریدیش های حاوی محیط MS با غلظتهای متفاوت کادمیوم صفر به عنوان شاهد، ۲۰ و ۴۰ میکرومولار کشت شدند نتایج نشان دهنده توانایی بالای این گیاه در جذب کادمیوم میباشد در حالیکه تاثیر معنیداری بر روی خصوصیات مورفولوژیک ندارد، بنابراین میتعواند به عنوان یک گیاه جاذب برای این عنصر معرفی شود.