سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ایرج ملک محمدی – استاد دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آمو
شهاب الدین شکری – دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این تحقیق از ابعاد گوناگون (فردی، نظام بانکی و آموزشی) به بررسی مسئله جذب و میزان ماندگاری فار غالتحصیلان کشاورزی دریافت کننده ی وام اشتغال در بازار کار کشاورزی، در محدوده ی زمانی ۵ سال۸۴-۸۰ در استان تهران پرداخته است. نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش، از نوع توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظر اصلاحی کمیته تحقیق ارتقا یافت. برای مطالع هی جامعه از سرشماری استفاده شد که طی آن ۱۱۷ فارغ التحصیلان کشاورزی دریافت کننده وام اشتغال مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهایت ۵۲ پرسشنامه بر اساس واحدهای تولید کشاورزی موجود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ذکر این نکته لازم است که از هر واحد تولیدی تحت مدیریت فار غالتحصیلان دریافت کننده وام (به صورت منفرد و یا اشتراکی), یک پرسشنامه تکمیل گردید. همچنین برخی از واحدها و طرح ها ظهور خارجی نداشته و برخی هم با عدم ماندگاری و موفقیت رو به رو شده بودند. از یافته ها نشان داد که وام اشتغال بانک کشاورزی، نقشی در جذب و میزان ماندگاری فارغ التحصیلان کشاورزی در بازار کار کشاورزی نداشته است. به ویژه، ارتباط معنی داری میان آموخته های دانشگاهی فار غالتحصیلان با نیازهای بازار کار وجود ندارد