سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید حشمتی – دانشجویکارشناس ارشد
حسین قنادزاده گیلانی – دانشیار دانشگاه گیلان
میثم تراب مستعدی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
امیر حیدری – کارشناس ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

دراین مقاله به بررسی جذب توریم بهعنوان یک رادیونوکلید ازمحلول های آبی درشرایط مختلف ph زمان مقدار جاذب و غلظت اولیه توسط رزین پلی میداکسیم دردمای ۲۵درجه پرداخته شده است آزمایشهای انجام شده نشان داد که مقدار بهینه جذب درPH=3 روی میدهد مقدار بهینه جاذب برابر با ۰/۴g/L و زمان تعادل جذب ۳ ساعت بهدست آمد مدلهای ایزوترم جذب مانند لانگمویر دابینین رادوشکویچ D-R فروندلیچ و تمکین جهت آنالیز داده های تعادلی دردمای ۲۵درجه سانتیگراد مورد استفاده قرارگرفته استکه دراین میان با توجه به خطاهای گزارش شده مدلهای لانگمویر و تمکین مطابقت بیشتری با داده های تجربی داشتند.