سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
علیرضا بابازاده بدوستانی – دانش آموخته بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
فرخ رحیم زاده خویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ناصر نظری – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر درخاک و گیاه ذرت آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیانه درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید تیمار فسفر در ۸ سطح شاهد، ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ ، ۱۸۰ و۲۱۰ کیلوگرم درهکتار از منبع سوپر فسفات تریپل برروی ذرت رقم ۷۰۴ سینگل کراس مورد بررسی قرارگرفت نمونه برداریدر زمان رسیدگی کامل گیاه صورت گرفت صفات عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و میزان جذب فسفردر اجزای مختلف ذرت و همچنین خاک در دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی متر بررسی شد نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف فسفر از لحاظ ارتفاع بوته قطر ساقه عملکرد شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک و وزن صددانه اختلاف آماری بسیار معنی داری مشاهده شد و نتایج حاکیا ز معنی دار بودن اثر کود فسفر در سطح احتمال یک درصد بود با افزودن فسفر بین تمامی صفات مورد بررسی به جز شاخص برداشت از لحاظ آماری همبستگی معنی دار و مثبتی در سطح احتمال یک درصد وجود داشت اثر سطوح مختلف فسفر درا جزای مختلف ذر ت از لحاظ آماری بسیار معنی دار بود و بین تیمارهای مختلف از لحاظ درصد و جذب فسفر در برگ ساقه دانه و سایر اجزای گیاه اختلاف آماری بسیار معنی داری درهر دو گیاه وجود داشت.