سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تکتم احسانی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد لاهوتی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشه
حمید اجتهادی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشه
نفیسه نعمت شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم

چکیده:

به منظور بررسی جذب و انباشتگی (فرمول در متن اصلی مقاله) در بافت برگ، و ریشه ی گیاه شنبیله، آزمایشی در قالب طرح کاملاّ تصادفی در چهار تکرار انجام شد. سطوح تیماری مختلف یون (فرمول در متن اصلی مقاله) ۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰/۵-۰ به محلول های غذایی واجد نشاء های گیاهی شنبلیله اضافه شد و گیاهچه ها پس از پنج هفته برداشت شدند. میزان جذب و انباشتگی یون (فرمول در متن اصلی مقاله) در بافت های گیاهی (ریشه و بخش هوایی) بررسی و سنجش شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار انباشتگی کروم در ریشه ی گیاهچه های تیمار شده با غلظت ۵ میلی گرم در لیتر کروم مشاهده شد که در مقایسه با میزان انباشتگی کروم در ریشه ی نشاء های شاهد، معنی دار بود (۰/۰۵ فرمول در متن اصلی مقاله) در تیمارهای ۴ و ۵ میلی گرم در لیتر (فرمول در متن اصلی مقاله) افزایش معنی داری در مقدار کروم موجود در بافت برگی نسبت به شاهد مشاهده شد (فرمول در متن اصلی مقاله) غلظت های (فرمول در متن اصلی مقاله) ۲-۰/۵ باعث تحریک رشد گیاه و غلظتهای (فرمول در متن اصلی مقاله) تاثیر منفی بر رشد گیاه شنبلیله داشت و باعث کاهش رشد و متعاقب آن خشک شدن گیاه، شد.