سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه مالکی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
عظیم سلطان آبادی – دانشکده شیمی دانشگاه مازندران
محمد آقاجری – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

نانولوله ی سیلیکون کربیدی در ماهیت، ساختاری مشابه با نانولوله ی کربنی دارد: به گونه ای که در آن یک در میان اتمهای سیلسیوم و کربن تقریبا طوری قرار گرفته اند که هیچ تغییری در ماهیت فضای اتمیایجاد نشده است. همه ی نانولوله ها از جمله نانولوله ی کربنی و سیلیکون کربیدی می توانند نقش غشایی در فرایندهای کاتالیتیکی و جداسازیها ایفا کنند و به همین خاطر در زمره ی مواد پیشرفته محسوبمی شوند. گزارشات شبیه سازی و آزمایشگاهی نشان می دهند که این مواد از قابلیت جذب فیزیکی، جداسازی و ذخیره سازی مولکولی قابل توجهی برخوردارند. یکی از روشهای ذخیره سازی گازهای مهم، جذب فیزیکی این گازها در فضای داخلی و همچنین فضای اطراف نانولوله ها است. در این تحقیق با استفاده از ابزار شبیهسازی مونت کارلو اثر فشار هیدروژن بر روی پدیده ی جذب فیزیکی این گاز در نانولوله های سیلیکون کربیدی مورد بررسی قرار می گیرد.