سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن رحمانی – دانشجویانکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
آیت رحمانی – دانشجویانکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
کوروش رحمانی – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط
امیرحسین محوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بالا بودن میزان فلورایند در آب آشامیدنی علاوه بر ایجاد فلوئوریزیس استخوانی و دندانی میتواند باعث ناهنجاری های وسیع دیگری در انسان شود دراین تحقیق از زئولیت های کلینوپتلیت فعال شده با یون La+3 برای حذف فلوراید ازمحلول آبی استفاده شد. تماس با استفاده از ستون بستر ثابت با جریان رو به بالا انجام گرفت میزان فلوراید باقیمانده را با استفاده از دستگاه DR5000 اندازه گیری شد پارامترهایی که دراین تحقیق بررسی شد غلظت اولیه فلوراید میزان جاذب PH محلول بود و همچنین مقایسه ای بین نمونه طبیعی و سنتتیک انجام شد نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه فلوراید از ۲/۵ به ۱۰mg/L زمان رسیدن به نقطه شکست BTC و حجم آب تصفیه شده کاهش پیدا کرد ولی میزان ظرفیت جذب جاذب qb2 افزایش یافت و با افزایش میزان جاذب از ۱۰ به ۱۷g زمان رسیدن به BTC حجم آب تصفیه شده و ظرفیت جذب جاذب افزایش پیدا کرد در PH های طبیعی ۵-۹ PH تاثیر چندانی بر میزان جذب نداشت ولی در PH کمتر از ۳ راندمان جذب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد در مقایسه نمونه طبیعی با نمونه سنتتیک نشان داده شد که حضور آنیونها درنمونه طبیعی عامل مداخله ای درجذب فلوراید هستند و باعث کاهش راندمان جذب می شود.