سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده ارمی اول – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مرجان اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سمیه واسعی چهار محالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

جذب سطحی فرایندموثر جهت حذف فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی به شمار می رود دراین مطالعه کربن ساخته شده از پوست پسته به عنوان جاذب به منظور جذب یون فلزی محلول کادمیم مورد آزمایش قرار گرفت برای این منظور اثرات ph محلول غلظت اولیه کادمیم در محلول مدت زمان تماس جاذب با محلول برمیزان جذب این فلز بررسی شد علاوه بربررسی جاذب مذکور تمامی آزمایش های انجام شده با استفاده از جاذب معدنی زئولیت تکرار شد و نتایج دو نوع جاذب آلی و معدنی با یکدیگر مقایسه گردید نتایج بدست آمده نشان داد که جذب کادمیم به میزان قابل توجهی به PH نهایی محلول وابستگی دارد و بیشترین میزان جذب توسط پوست پسته زمانی حاصل شد که PH نهایی محلول در محدوده قلیایی باPH برابر ۸ قرارگرفت و بیشترین میزان جذب توسط زئولیت در PH خنثی برابر ۶ اتفاق افتاد. بهینه مدت زمان تماس جاذب با محلول برای کربن پوست پسته و زئولیت ۱۸۰ دقیقه بدست آمد.