سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عفت شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فناوریهای ن
علی ریاحی مدوار – گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنو
سلماز سرحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فناوریهای ن

چکیده:

ارزیابی تجمع عناصر سمی در خاک و گیاهان در محیط زیست از نظر سلامت و حیات انسان و سایر موجودات بسیار مهم و ضروری است. فلزهای سنگین از طریق فعالیتهای بشر (احتراق سوختهای فسیلی، استخراج معادن، تصفیه سنگهای حاوی فلز، فاضلابهای شهری، آفتکشها، مواد رنگی و باتریها) و فرسایش طبیعی سنگ ها می توانند به بیوسفر وارد شوند.گیاهان از نظر مقدار جذب عناصر سنگین و توزیع آنها در بافتهای خود متفاوت عمل می کنند. در این تحقیق میزان جذب کادمیوم توسط گیاهچه ۱۰ روزه ذرت و همچنین اثرات این فلز بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ذرت مورد بررسی قرار گرفت. بذرها در پتریدیشهای حاوی محیط MS با غلظتهای متفاوت سرب صفر به عنوان شاهد، ۲۰ و ۴۰ میکرومولار کشت شدند نتایج نشان دهنده توانایی بالای این گیاه در جذب سرب میباشد در حالیکه تاثبر معنیداری بر خصوصیات مورفولوژیک ندارد، از طرف دیگر این یون باعث کاهش معنیدار کلروفیل شده بود که میتواند به علت جایگزینی با (فرمول در متن اصلی مقاله) موجود در کلروفیل میباشد.