سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروغ فرخ نژاد –
حسن هاشمی پور –
آزیتا خسروان –

چکیده:

در این مطالعه نانوتیوب کربن چند دیوارهMWCNTs)توسط هیپوکلریت سدیمNaOCL)اکسید شده و به عنوانجاذب برای جذب سطحی فلزZn+2مورد استفاده قرار گرفته است. خواص فیزیکی و شیمیایی نانوتیوب کربن پس از اکسید شدن بهبود یافته و گروه های عاملی اسیدی از جمله گروه های کربوکسیلCOOH)-و هیدروکسیل بر رویسطح جاذب ایجاد شده است. پارامترهایpH اولیه محلول، دما، مقدار جاذب و اثرغلظت اولیه ماده جذب شونده بر جذبZn+2 بررسی شده است و نتایج بیانگر افزایش ظرفیت جذب با افزایشpH دما و مقدار جاذب و کاهش ظرفیت جذب با افزایش غلظت اولیه ماده جذب شونده می باشند. زمان به تعادل رسیدن واکنش ۱۲۰ دقیقه می باشد. داده های آزمایشگاهی با مدل ایزوترم فرندلیچ و لانگمویر مطابقت داده و نتایج نشان می دهند که داده های آزمایشگاهی با ایزوترم فرندلیچ نسبت به ایزوترم لانگمویر بهتر همخوانی داشته اند