سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی صالحی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی ، رشت، کیلومت
فریبا شادمبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی ، رشت،

چکیده:

نرخ کلی نفوذ ترکیبات ذاتی روی کربن فعالAC)با یک مدل نفوذی که انتقال جرم خارجی و نفوذ داخل فیبرinter fiber)می باشد، تفسیر می گردد. فرض می شود که نفوذ فیبر منحصراً به دلیل نفوذ در داخل خلل و فرج حجم باشد. (نفوذ فیک). اثر سایز مولکولی ترکیبات ذاتی روی نرخ کلی جذب سطحی با استفاده از ۰/۸۵nm) naphthalene sulfonic acid (NAS) ،(۰/۵۳nm) phenol ،(۰/۴۹nm) pyridine nm) pentachlorophenol (PCP)0/87و متیلن آبیnm) (MB)1/03مطالعه می شود . نرخ کلی جذبphenol و pyridine توسط انتقال جرم خارجی کنترل می گردد در حالی که نفوذ داخل فیبر درMB ، PCP ، NASمکانیزم حاکم می باشد. همچنین از ستون های جذب سطحی کربن فعال می توان برای حذف مواد سمی مانند پار ا-کلروفنول سعی استفاده کرد که یک فرآیند مهندسی مؤثر می باشد. در این تحقیق از ۴ نوع ستون جذب سطحی بستر ثابتاستفاده شده است که زمان سرویس ستون و اشباعیت بستر جاذب در ستون استوانه ای با پکینگ های طبقهبندی شده بزرگ تر است