سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما معززی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دان
سهرابعلی قربانیان – استادیار دانشگاه تهران
احمد حلاجی ثانی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

ایزوترم های تعادلی جذب سطحی پنج ترکیب آروماتیک شامل بنزن، تولوئن، فنول، کلروبنزن و نیتروبنزن بر دو جاذب کربن فعال دانه ای با متوسط اندازه های ذرات ۱/۵,۲/۵mm بدست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب کلروبنزن، نیترو بنزن، تولوئن، بنزن و فنول تمایل بیشتری برای جذب روی جاذب کربن فعال دارند و ظرفیت جذب سطحی جاذب با دانه های ریزتر ۱/۵mm حدود ۱۱ درصد بیشتر است. به طورکلی ترکیب با قطبش پذیری بیشتر و حلالیت کمتر بیشتر جذب می شود و نوع استخلاف قرار گرفته بر حلقه بنزنی نقش اساسی در جذب ترکیب بر روی جاذب دارد. تحلیل رگرسیون مدل های ایزوترم AES ، لگاریتمی و لانگ مویر الویچ ارائه شده توسط مولفین، بر ایزوترم های تعادلی جذب -سطحی پنج ترکیب بنزنی فوق در محلول های آبی بر دو جاذب کربن فعال دانه ای انجام و نتایج با مدل های لانگ مویر، ولمر، فرندلیچ و الویچ مقایسه شد. تحلیل های آماری نشان داد که در همه موارد مدل های جدید کارایی بهتری نسبت به مدل های مشابه در توصیف منحنی های ایزوترم دارند.