سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

ناصر مدیرشهلا – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایرا ن
محمدعلی بهنژادی –
کریم حاجی حسین زاده –

چکیده:

دراین تحقیق حذف رنگ بنفش بازی ۲ از محلولهای آبی توسط خارکنگرONOPORDOM HETERACANTUM که یک جاذب ارزان قیمت است بررسی گردیده است تاثیر پارامترهای عملیاتی چون اثرغلظت اولیه رنگ زمان تماس مقدار جاذب سرعت هم زدن PH و دما یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای ترمودینامیکی چون تغییرات DG انرژی ازاد گیبس DH آنتالپی و DH آنتروپی محاسبه گردیدند مقادیر منفی GDنشان دهنده GDنشان دهنده خود خود بودن فرایند جذب و مقدارمنفیDG نشان دهنده گرمازا بودن فرایند جذب میب اشد و مقدار منفیDS حاکی از کاهش بی نظیمی درطی فرایند جذب می باشد مطالعات ایزوترم نشان داد که فرایند جذب ازایزوترم تمکین پیروی می کند.