سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده گیلانی – دانشیار،دانشگاه گیلان
عیسی عبدالعلیان – کارشناسی ارشد، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان(بندرعباس)،
زینب اصغرپور – کارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان

چکیده:

توریم بعنوان ماده رادیواکتیو موجود در پسابهای صنعتی یکی از عوامل ایجاد آلودگی های زیست محیطی میباشد که حذف آن از پسابها امری ضروری است.در این مقاله، جذب زیستی یون توریم بر روی جاذبِ زوجعاملدار شدهی جلبک قهوهای پادینا و مخمر نان با پیش تصفیه محلول کلریدکلسیم مورد بررسی قرار گرفت جذب زیستی تعادلی تک جزئی یون توریم درpH های برابر با ۳ و۴و۵/۵مورد بررسی قرار گرفت . نتیجهگرفته شد کهpH برابر با ۴pH بهینه برای جذب یون توریم میباشد. آزمایشهای جذب پیوسته تک جزئی یون توریم در ستون بستر ثابت با قطر و ارتفاع بهترتیب ۱/۵ و۴سانتیمتر و با غلظت خوراک ۱۰۰ میلیگرم بر لیتر برای یون توریم و دبی خوراک۲CC.min-1انجام شد. اگر زمان شکست بستر را زمانی در نظر بگیریم که غلظت خروجی به ۵ درصد غلظت خوراک برسد، زمان شکست برای جذب پیوسته تک یونی توریم برابر ۱۶/۵دقیقه به دست آمد.نتایج نشان میدهد غلظت بهینه برای یون توریم ورودی به محلول ۲۵۰- ۳۰۰ میلیگرم بر لیتر میباشد