سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد دامغانی نوری – استادیار، هیات علمیدانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانی
مائده عقیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی
محمدجواد رضوانی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک،طراحی کاربردی
حسین رحمانی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک،طراحی کاربردی

چکیده:

در این مقاله برخورد محوری و توانایی جذب انرژی لوله هیبریدی تحت بارگذاری شبه استاتیک با استفاده از روش تحلیلی و روش اجزائ محدود با نرم افزار آباکوسAbaqus) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، یک لوله آلومینیومی با مقطع دایرهای که قسمت خارجی آن با کامپوزیت شیشه/اپوکسی در زاویههای متفاوت تابیده شده در نظر گرفته میشود. فرمول تحلیلی برای جذب انرژی بر واحد طول لوله هیبریدی و نیروی متوسط لهیدگی استخراج گشته و با نتایج تجربی مقایسه میشود. نتایج نشان میدهد که نیروی متوسط لهیدگی و میزان انرژی جذب شده برای لوله هیبریدی بیشتر از لوله آلومینیومی خالص است. علاوه بر این تاثیر زاویه الیاف، ضخامت کامپوزیت و آلومینیوم بر روی جذب انرژی بررسی میشود