سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدتقی کوهیان افضل – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد خاک شناسی
مجید افیونی – استاد دانشکده کشاورزی
محمدعلی حاجی عباسی – استاد دانشکده کشاورزی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تیمارهای مختلف آرسنیک در خاک بر غلظت این عنصر در گیاه و مقایسه سمیت دو خاک آلوده طبیعی و یک خاک تیمارشده با آرسنیک بود. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشگاه صنعتی اصفهان با دو نوع خاک روستاهای چشمه ایاز و ابراهیم آباد( خاک های آلوده طبیعی به آرسنیک) و خاک لورک (خاک تیمار شده با آرسنیک) و پنج گونه گیاه شامل لوبیا، شاهی، اسفناج،کاهو و تربچه انجام شد. نتایج نشان داد که در خاک های چشمه ایاز و ابراهیم آباد بیشترین غلظت آرسنیک در اندام هوایی و ریشه به ترتیب در گیاه تربچه و گیاه کاهو مشاهده گردید. گیاه کاهو در خاک ابراهیم آباد با میانگین غلظت آرسنیک ۷/۳۴ و ۶/۳۶ به ترتیب در اندام هوایی و ریشه بالاترین میزان جذب را در میان تمام ازمایشات نشان داد. در خاک لورک با افزایش غلظت آرسنیک در تیمارهای مختلف جذب این عنصر در ریشه و اندام هوایی کلیه گیاهان کشت شده افزایش یافت. در گیاهان کشت شده در این خاک ها علایمی چون نکروز، کلروز و به تاخیر افتادن گلدهی و رشد مشاهده گردید.