سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد
علی حیدری – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی اثر پوزولان کاشی ضایعاتی در میزان جذب آب بتن م یپردازیم. ابتدا کاشی ضایعاتی تهیه شده از کارخانه را تا مش ۳۲۵ آسیاب کرده و سپس با توجه به مطالعات قبلی و تایید خواص پوزولانی این ماده و کاهش مقاومت فشاری ناچیز این پوزولان، اثر گذاری این پوزولان جدید را بر روی مقدار جذب آب بررسی م یکنیم. همچنین تاثیر نانو سیلیس به طور هم زمان با پوزولان کاشی بر جذب آب بررسی خواهد شد. برای این منظور نمون ههای بتنی ۱۵×۱۵ با درصد جایگزینی ۱۰ تا ۴۰ درصد از پوزولان کاشی ضایعاتی به عنوان جایگزین سیمان ساخته شده و درصد جذب آب برای سن عمل آوری ۹۰ روزه مطابق با استاندارد ۶۴۲ASTMC برای نمون ههای مختلف اندازه گیری م یشود. همچنین جهت بررسی تاثیر نانو سیلیس به همراه پوزولان کاشی بر جذب آب، نمون ههایی با درصد جایگزینی ۱۰ تا ۲۵ درصد پوزولان به همراه ۱ درصد نانو سیلیس ساخته شده و تاثیر این مواد بر جذب آب نیز اندازه گیری م یگردد. در این آزمایشات نسبت آب به ۰ و عیار مواد سیمانی ۳۲۰ کیلو گرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده و مصالح در محدود هی استاندارد / سیمان ثابت و برابر با ۵ بوده است. در پایان مقدار جذب آب نمون ههای مختلف با نمونه شاهد مقایسه م یشود و درصد جذب بهینه تعیین و تاثیر پوزولان و نانو سیلیس بر مقدار جذب آب مشخص م یشود. نتایج نشان م یدهد که استفاده از پوزولان به هر میزان استفادهباعث کاهش درصد جذب آب م یگردد. همچنین استفاده از نانو سیلیس به همراه پوزولان تاثیر دو چندان بر کاهش درصد جذب آب دارد. با توجه به ضایعاتی بودن کاشی استفاده شده، استفاده از آن در بتن باعث اثرات مطلوب زیست محیطی و اقتصادی گشته و اقدامی در جهت توسع هی پایدار است.