سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اصغر شالبافیان – عضو هیات علمی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان

چکیده:

بررسی مقاصد رقیب و بازار گردشگری پزشکی نشان دهنده آن است که این کشور ها تلاش های به تمام معنا همه جانبه ای راجهت جذب این گردشگران در دست دارند.دلیل این امر واضح است چرا که این گردشگران در مقایسه با دیگر انواع گردشگران بطور متوسط درآمدزایی بیشتری داشته و ماهیت این نوع گردشگری توسعه پایدار مقاصد گردشگری را به نحو مطلوب تری مدنظر قرار می دهد.بعلاوه بازار گردشگری سلامت در مقایسه با دیگر انواع گردشگری با نرخ رشد بسیار بیشتری رشد می نماید.هدف این مقاله بیان جذابیت های بازار گردشگری پزشکی از منظر شاخص (پایداری تقاضا PTT)در بازار و نیز معرفی برخی توانمندی های ایرانی در این زمینه می باشد.پرواضح است یکی از مهمترین عوامل قضاوت درخصوص جذابیت هر بازاری میزان دوام عوامل بوجود آورنده تقاضای آن بازار است بدینمنظور اینمقاله پس از معرفی گردشگری پزشکی به تحلیل عوامل کلیدی ظهور و تقویت ایننوع گردشگری پرداخته تا تبیین نماید چگونگی روند تقاضا برای گردشگری پزشکی در آینده نه تنها کاهشی به دنبال نداشته بلکه به شدت افزایش خواهد داشت