سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پیرایش – استادیارگروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
میلاد بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان

چکیده:

حضورحسابداری دردنیای امروز امری ضروری است زیرا عامل محرکی برای سامانه اقتصادی جاری بوده و دربرابر عموم مسئولیتی اساسی دارد ازاین رواطلاعاتی که توسط حسابداران ارایه میشود بایدصحیح کارامد واقعی بی طرفانه و قابل اتکاباشد پس حسابداری باید واجدشرایط حرفه ای باشند درنتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حفره ای و افراد متکی به خدمات حسابداری جایگاه خاصی دارد بطور کلی حسابداری نظام اطلاعاتی است که درآن شناسایی ثبت طبقه بندی اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات مالی انجام و برای استفاده کنندگان اطلاعات توان تصمیم گیری و قضاوت را فراهم می سازد باتوجه به اینکه حرفه حسابداری وظیفه اعتباردهی به اطلاعات مالیرا دارد بنابراین رابطه مهمی بین شناسایی و اندازه گیری اطلاعات اقتصادی وجود دارد اینده حرفه حسابداری به رهبری اخلاقی توسط شخص حسابداروابسته است که لازم است آنها باتبیین اهمیت معیارهای اخلاقی والا و اموزش لزوم درستکاری فردی حسابداران فعلی و اتی را به سوی آینده ای روشن سوق دهنددرین مقاله جایگاه اخلاق درحرفه حسابداری مورد بررسی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که التزام بیشتربه اخلاق و رعایت اصول اخلاقی موجود باعث شفاف سازی درارایه اطلاعات و تصمیم گیریهای درست ازجانب مدیران میشود