سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهیار سجادیان –
ناهید سجادیان –
فاطمه حسینی بنی جمالی –

چکیده:

امروزه توریسم به قدری در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئینامیدهاند و پیش بینی می گردد که د ر سال ۲۰۱۰ ، یک میلیارد نفر و در سال ۲۰۲۰ ، ۱/۵۶ میلیارد نفر به سفر بپردازند . که این اعداد به دلیل تاثیر مثبتی که در ایجاد اشتغال و کارآفرینی ، تعامل فرهنگی و رونق اقتصادی دارد، بسیار معنا دارمینماید. گردشگری صنعتی، نوعی از گردشگری است که در آن گردشگر برای بازدید از مراکز صنعتی به سفر میپردازد. به نظر میرسد که منطقه خلیج فارس جذابیتهای لازم در جهت جذب گردشگر صنعتی رادارا باشد. اما مسئله این است که با توجه به پتانسیل موجود، تعداد گردشگرانی که به این منطقه سفر می نمایند، اندک است. لذا در این تحقیق بعد از پرد اختن به مباحث نظری گردشگری صنعتی به عنوان راهکاری در جهت جذب گردشگر در نهایت به جایگاه و قابلیت های توریسم صنعتی منطقه خلیج فارس پرداخته و براساس یافتهها، راهکارهایی نیز در جهت بهبود وضعیت گردشگری منطقه خلیج فارس پیشنهاد گردید. روش تحقیق در این پژ وهش، از نوع تحلیلی-کاریردی است. بر اساس یافته های تح قیق در صورت مدیریت صحیح، منطقه خلیج فارس دارای پتانسیل لازم جهت جذب گردشگر صنعتی میباشد