سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز غلامی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتع داری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم ک
فاطمه سالاریان – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتع داری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم ک
آمنه کریم زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتع داری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم ک

چکیده:

منابع تجدید شونده در توسعه اقتصادی هم به عنوان نهاده و هم به عنوان ستاده مطرح است و در طی قرون متمادی انسان به پایان ناپذیری منابع طبیعی اعتقاد داشته است و این باور هنوز به صورتهای مختلف در فرهنگهای متفاوت متجلی است اما رشد اقتصادی و صنعتی و عواقب روزافزون ناشی از نادیده گرفتن ماهیت محیط زیست در کنار پیشرفت علوم نظری و تجربیات دودهه گذشته اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی و مسئله حفاظت و مدیریت آن در ادبیات اقتصادی را مطرح کرد و اقتصاد دانان توسعه بر اهمیت منابع طبیعی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی تأکید داشته اند . از اینرو در تحقیق حاضر ضمن بررسی نقش منابع طبیعی در جریان توسعه و بررسی جنبه های مختلف توسعه پایدار و رفاه بهینه نسلها مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاکی از آنست که روند تخریب منابع طبیعی تجدید شوند در آینده می تواند خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد کشور و رفاه اجتماعی ایجاد کرده و تغییر ساختاری در مقررات و قوانین و سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت برای بهبود وضعیت و جلوگیری از تخریب بیشتر منابع التزامی به نظر می رسد .