سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی رضایی مقدم – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حسن آرزو – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد نیشابور
وحید یوسف پور – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسعود عبادی – کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

دربین مسائل مختلف امنیت جایگاه ویژه ای درآرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت امنیت از نظر لغوی به معنای راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن می باشد و مفهوم آن به دفاع یا حفاظت از خود خانواده دوستان و اموال باز می گردد که خود نشان دهنده ضرورت بحث می باشد امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه پاسخگویی به آن تاثیر مستقیمدرارضای نیزاهای دیگر او دارد انسان همیشه درطول تاریخ سعی درپاسخگویی به این نیاز داشته است ساختن ابزار آلات دفاعی ایجاد تاسیسات تدافعی و نظامی درسکونتگاه ها و شهرها تشکیل نیروی نظامی و برخی از اقدامات او برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی اش بودها ست با این وجود درسالهای اخیر تغییر ویژگیهای جمعیتی اجتماعی و فرهنگی انسان ها تاثیر زیادی درشکل گیری مسکن داشته است طبقه بندی ساده قشرمخاطب برای دسته بندی گونه مسکن مورد نیاز پاسخگوی نیازهای دامنه وسیع استفاده کنندگان از مجموعه های مسکونی نمی باشد دراین بین احساس امنیت از جمله عوامل انسانی محیطی است که م یتواند نقش بسزایی دررضایت مندی انسان ها از فضایی که درآن زندگی می کنند داشته باشد امنیت درمجموعه های مسکونی تنها از طریق موانع سخت فیزیکی میسر نبوده چه بسا همین موانع فیزیکی به لحاظ روانی روحی حس ناامنی را درمردم تقویت کند توجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز به مجموعه های مسکونی درشهرها روش کردن الگوها و خط مشی هایی برا ینیل به اهداف برنامه ریزی شده ضروری به نظر می رسد که دراین بین ایجاد حس امنیت به عنوان یکی ازعوامل انسانی محیطی نقش مهمی را دررضایت مندی و آسایش افراد درزندگیشان ایفا خواهد نمود.