سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حنانه محمدی کنگرانی – استادیار دانشگاه هرمزگان
مهناز حسین زاده – دانشجوی دکتری
عالیه کاظمی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

درسالهای اخیر یکی از مسائل مورد توجه محققان مساله رابطه جنسیت و شبکه های اجتماعی غیررسمی درمحیط کار می باشد بهره برداری بهینه یکی از شبکه های اجتماعی هم برای مردان و هم برای زنان از اهمیت بسیار برخوردار است و شبکه تعاملات اجتماعی و حمایتی درمحیط کار دو نقش عمده را یکی دربهبود عملکرد و دیگری درکاهش استرس و خستگی ایفا می کند و همین امر آن را به موضوعی اساسی برای پژوهش تبدیل کردهاست دراین پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای به ترسیم و تحلیل شبکه ارتباطات غیررسمی کارکنان شرکت صنعتی پیوند پرداخته شدهاست تا به دو سوال زیرپاسخ داده شود آیا زنان به اندازه مردان درشبکه روابط غیررسمی درون سازمانی درگیر بوده و دارای جایگاه مناسبی می باشند؟ آیا ماهیت کار درشکل گیری روابط غیررسمی میان زنان و مردان موثر است؟ نتایج نشان میدهند که زنان همپای مردان و گاه بیش از آنها درگیر روابط غیررسمی درون سازمانی هستند اما نوع درگیری آنها متفاوت بوده همچنین ماهیت و محیط کار و میزان خشونت و سختی آن و چیدمان زنان و مردان درمحیطهای کاری دربرقراری ارتباط میان زنان و مردان موثر است.