سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

لیلا محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
تورج صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نیشابور
سیدعلیرضا داودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادنیشابور

چکیده:

جایگاه یابی استراتژی موثردرشرایط رقابتی بازارهاست که ضمن شناسایی ابعادموثر برجایگاه رقابتی دراذهان مشتریان وضعیت هربرند را براساس ابعاد تعیین شده نسبت به رقبایش ارزیابی می کند دراین مطالعه وضعیت هفت برند بانکی از دیدگاه مشتریان حقوقی واحدهای تولیدی براساس فرایند جایگاه یابی و با تکنیک نقشه ادراکی مورد بررسی قرار گرفته است برای درک مجموعه عوامل دارای اهمیتدرانتخاب بانکها توسط واحدهای تولیدی از تکنیک گروه کانون استفاده شده است مجموعه ۱۷ عامل شناساییشده طبق نظر اعضا گروه کانون درقالب پنج گروه اصلی خدمات بانکی فرایندها اعتمادو ارتباطات فعالیت های ترفیعی و سهولت دسترسی دسته بندی شدند به منظور تعیین اولویت این عوامل از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی بهرهگرفته شد با این روش سه عامل خدمات بانکی فرایند ها و اعتماد و ارتباطات به عنوان عومال دارای اولویت تعیین شدند.