سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا شافعی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
فرانک مفاخری نیا – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

یکی از سازمان های مهم و حیاتی در جوامع امروزی بانک ها می باشند. بانک ها به دلیل نقش عمده ای که در گسترش بازارهای مالی و پولی در کشورها هستند، همواره به عنوان موتور محرکه اقتصادی از آن ها نام برده می شود. لذا داشتن برنامه کاری برای ترسیم آینده مطلوب سازمانی یکی از دغدغه های اصلی این سازمان های اجتماعی مالی است. که البته این – برنامه ها با رویکرد توجه به مشتریان ، رقبا ، سازمان های همکار و پشتیبان هموار می شوند.در این پژوهش به بررسی جایگاه رقابتی بانک های تجاری بر اساس نوع استراتژی بازاریابی آنها استان کردستان و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارمندان بانک ملی شهرستان سنندج – است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران تعداد ۱۱۱ نفر برای جمع آوری اطلاعات انتخاب شده اند. بر اساس نتایج این مطالعه جایگاه رقابتی بانک ملی با توجه به استراتژی های ارائه مطلوب خدمات ارزی به مشتریان در حد قابل قبول نمی باشد.همچنین طبق نتایج بدست آمده ارائه خدمات توسط بانک ملی از دیدگاه کارکنان به غیر از ارائه مطلوب خدمات الکترونیکی به مشتریان ، در حد مناسبی اجرا نمی شود . همچنین نحوه ، ارائه خدمات، به غیر از ارائه مطلوب خدمات ارزی به مشتریان که در حد مناسبی اجرا نمی شود. با استفاده از روش مجارستانی به رتبه بندی بانک های )اقتصاد نوین ،ملی ،ملت ،پارسیان ، پاسارگارد ، صادرات، کشاورزی، تجارت ،سامان ( در نحوه ارائه خدمات :در راستای تجهیز و تامین منابع، ارائه مطلوب تسهیلات به مشتریان،ارائه مطلوب خدمات الکترونیکی به مشتریان و ارائه مطلوب خدمات ارزی بهمشتریان ، از برترین بانک در ارئه خدمات تا ضعیف ترین بانک از دیدگاه کارکنان بانکی پرداخته و نتایج بدست آمده نشان می دهد. رتبه بندی از ۱ تا ۹ به ترتیب بانک های ملت، اقتصاد نوین، ملی، پاسارگارد،پارسیان،سامان، کشاورزی،صادرات و تجارت می باشد .