سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلاالسادات حمیدیان دیوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
عباسعلی شاهرودی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران

چکیده:

در سالهای اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روشهای آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده به خصوص در مدارس دورهی دبیرستان در کانون توجه متخصصین آموزشی قرار گرفته است. چرا که محیط فیزیکی به سبب ساختار خود می تواند تعاملات و در پی آن محیط یادگیری را تقویت و یا تضعیف نماید. از این رو شناسایی نیازهای مخاطبین در ردهی سنی دانش آموزان دختر دورهی دبیرستان ضروری تلقی میگردد. دانش روانشناسی محیطی به خوبی میتواند پلی میان نیازهای روانشناختی دانشآموزان و فضاهای فیزیکی مورد نیاز آنها برقرار کند. در پژوهش حاضر به شناسایی و بررسی نیازهای روانشناختی مخاطبین دانش آموزان در این دوره پرداخته و براساس آنها محیط فیزیکی مورد نیازشان پیشبینی میگردد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و میدانی است. در این پژوهش راهکارهایی برای طراحی مناسب فضاهای فیزیکی مورد نیاز براساس نیازهای روانشناختی دانشآموزان دورهی دبیرستان توصیه می گردد