سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ملیسا یزدان پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
کیمیا ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

اقتصاد سبز پارادایم جدید توسعه اقتصادی با رویکرد همگام سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست به منظور استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و بهره وری ازمنابع اقتصادی موجود جهان می باشد که درسالهای اخیر بسیار مورد توجه سازمان ملل کشورهای توسعه یافته و تا حدودی کشورهایدر حال توسعه بوده است هرچندتعریف واحد و مورد توافقی درمورد اقتصاد سبز وجود ندارد اما آن را مدل توسعه اقتصادی برپایه توسعه پایدار و دانش اقتصاد محیط زیست می توان دانست که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی درپی بهبود سلامتی انسان ها و ایجاد برابری اجتماعی نیز می باشد شهرها و مناطق شهری با توجه به تمرکز افرادزیرساخت ها دانش منابع و فعالیت های اقتصادی نقش بسزایی درتحقق توسعه پایدار و ریشه کردن فقر در چارچوب اقتصادسبز می توانندداشته باشد از آنجای یکه بخش حمل ونقل یکی از زمینه های اصلی توسعه اقتصادی شهر تلقی می شود درمقاله حاضر به تبیین جایگاه و نقش حمل و نقل شهری درتحقق اهداف اقتصاد سبز و بررسی استراتژی های موثر در ایجاد سیستم حمل و نقل سبز در کشورهای درحال توسعه و درنهایت به ارایه پیشنهاداتی جهت گسترش حمل و نقل سبز در شرایط شهرهای ایرانی با تاکید برکلان شهر مشهد پرداخته خواهد شد.