سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکتری برنامه ریزی حمل ونقل استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلا
حمید دهقان بنادکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
عبدالرحیم ذوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

یکیاز عوامل مهم درمهندسی ترافیکایمنی تردد است هم اکنون ۳۹% از تلفات رانندگی درکشورمان عابرین پیاده هستند که این رقم یعنی حدود ۱۱ هزارنفر که از کل تلفات تصادفات سالیانه انگلستان بیشتر است لذا ایجاد تسهیلاتی ایمن نظیر جزایرایمنی عابرین پیاده درجهت کاهش تلفات عابرین پیاده موثر خواهد بود دراینمقاله ضمن انجاممطالعاتی تطبیقی به بررسی جزایر ایمنی و جنبه های مختلف تاثیر آن برکاهش تلفات پرداخته شده و ضمن ارزیابی ضوابط آیین نامه ای و شرایط اجرایی مزایا و معایب احداث و نحوه مکان یابی و اجرای این جزایر بیان و راه کارهایی برای افزایش کارایی جزایر ایمنی درجهت کهاش تصادفات عابرین پیاده درکشور ارایه می گردد.