سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا حمزه ای – دانشجویکارشناسیارشدپترولوژی،دانشکدهزمین شناسی،دانشگاه تهران
علی کنعانیان – دانشیار، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
فاطمه سرجوقیان – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
جمشید احمدیان – دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

توده نفوذی نصرند با سن تقریبی الیگومیوسن در ۴٠ کیلومتری جنوب شرق شهرستان اردستان واقع شده است. این توده دارای ترکیب سنگ شناسی گرانیت و گرانودیوریت میباشد و دایک هایی از جنس دیوریت و گابرو با روند شمالشرقی- جنوبغربی به درون آن تزریق شدهاند. ب اساس مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیایی ماگمای تشکیل دهنده این مجموعه از نوع کالکآلکالن و متاآلومین میباشد . غنی شدگی از LREE و LILE و تهی شدگی از HREE و HFSE در این سنگها در کنار وجود ناهنجاری منفی عناصر Ti,Nb,P,Ba و ناهنجاری مثبت U,K,Th,Rb همراه با شواهد دیگری مانند مقادیر بالای ،Ba/Nb و موقعیت نمونهها برروی نمودارهای تکتونیکی نشان دهنده شکلگیری این توده در یک محیط مرتبط با فرورانش در حاشیه فعال قاره است.