سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی ، واحد علوم و تحقیقات، دان
محمد قهدریجانی – عضو هیات علمی گروه مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی، واحد علوم
مرتضی الماسی – عضو هیات علمی گروه مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی، واحد علوم
علیمحمد برقعی –

چکیده:

مکانیزاسیون کشاورزی تنها استفاده و کاربرد ماشین در کشاورزی نیست بلکه کاربرد تکنولوژی مناسب در کشاورزی در جهت ارتقاء تولیدد اا د دار مدی باشد. بدون شک می توان گفت که مکانیزه کردن کشاورزی در ا ران در افزا ش سطح تولید فراورده های زراعی و باغی کشور، عامل اساسدی و بسدیار مؤثری است. اما با د دانست که مکانیزه کردن کشاورزی مخصوصا در سطح وسیع در کشور با روستاهای اراکنده و قطعات کوچک همواره با مشکلات و موانع اقتصادی و گوناگونی از قبیل کمبود سرما ه، کمبود کادر فنی و دوری روستاها از کد گر، کوچکی قطعات کشداورزی و وسدعت بهدره ب ردار هدا و غیره مواجه است. در ا ن تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و همچنین آمار ده ساله اخیر مرکز توسعه مکانیزاسیون کشداورزی کشدور ا نجدام شده است سعی گرد ده تا ، موانع بازدارنده و ایش برنده توسعه مکانیزاسیون کشور)زراعت و باغبانی( مورد بحث و بررسی قرار بگیدرد. بده نحدوی کده نتا ج حاصل از بررسی نشان داد که عدم اطلاع کافی از مز ت نسبی تکنولوژی های نو ن و همچنین عدم دسترسی آسان کشداورزان بده ماشدین هدا و ادوات کشاورزی بزرگتر ن عامل در محدود کردن توسعه مکانیزاسیون کشور می باشد. در نها ت نیز راهکارها و ایشنهادات مناسبی جهت ارتقاء کمی و کیفی مکانیزاسیون کشور در جهت افزا ش اا دار تولید و همچنین کاهش ضا عات محصولات زراعی و بو ژه باغی ارائه می گردد