سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مستانه غنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاروزی دانشگاه تهران
آذر هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاروزی دانشگاه تهران
سیداحمدرضا پیش بین – مدرس ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

چالشهای اشتغال یا موضوع کارو بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل ا جتماعی روز درکشوربه شمار می اید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیتدر دو دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چنددهه آینده نیز به حساب آورد بنابراین یکی از چالشهای اساسی و عمده ی دولت ها توسعه کارآفرینی خواهد بود بطوریکه سوق دادن افراد بسوی اشتغال و گسترش فرهنگ کارآفرینی ضروری است کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و متفاوتی است که ارزش ذاتی دارد در فرایند کارافرینی از یک سو فرد و از سوی دیگر محیط نقش کلیدی ایفا می کند که تعامل این دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار است یکی از عوامل محیطی دانشگاه و مراکز آموزش عالی می باشد امروزه حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین تبدیل به چشم اندازی مدرن جداب و قابل قبول شده است زیرا از یک طرف توسعه یک مرکز آموزشی عالی به منظور کارآفرینی سیاستی فعالانه است و از طرف دیگر کارآفرینی پاسخی به تغییرات درونی و بیرونی یک دانشگاه می باشد. از دیگر عوامل محیطی تعاونی ها هستند که متشکل از اجتماع مستقل افرادی به منظور تامین نیازها و اهداف مشترک اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک موسسه ای با مالکیت جمعی که با همدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند بنابراین توسعه بخش تعاون در دانشگاه می تواندبه اشتغال مولد و کارآفرینی کمک شایانی نماید و تاثیر مستقیمی در رشد درآمد ناخالص ملی داشته باشد لذا مقاله حاضر به روش مطالعه ای کتابخانه ای درصدد است تا به تبیین نقش گسترش فرهنگ تعاون و کارآفرینی دردانشگاه بپردازد از این رو ناگزیر به طرح مباحثی نظیر بیان مفاهیم کارآفرینی تعاونی های دانشگاهی، بررسی نقش انها در اقتصاد کشور و اشتغال و همچنین الگوی پیشنهادی ساختار تعاونی های کارآفرینی در دانشگاه خواهد بود.