سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی
سیدسعادت موسوی – عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

لازمه یک نگاه فعال و آینده ساز حرکت برپایه مدیریت چشم انداز است که برشناخت وضع موجود و عوامل آن تحلیل محیط ملی و بین المللی و سرانجام ترسیم چشم انداز مطلوب متکی است مشخص بودن چشم انداز آینده برای هر جامعه ای موجب ایجاد کشش و حرکت سازنده در افراد آن جامعه می گردد بعلاوه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها نیز سمت و سوی درست خود را خواهند یافت با این حساب یکی از پیش نیازهای رشد و توسعه کشور توسعه بخش کشاورزی است و چنانچه در ترسیم اهداف اجرایی و عملیاتی از سوی افراد چنین باوری بوجود نیاید امکان تحقق توسعه همه جانبه اقتصادی اجتماعی فرهنگی بوجود نخواهد آمد. دراین بین نهاد ترویج کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه کشاورزی ایفا می کند. از این رو جایگاه ترویج کشاورزی می بایست در سند چشم انداز هرکشوری مشخص گردد.این مطالعه به روش مروری و تحلیلی سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز ۱۴۰۴ برنامه های سندچشم انداز درزمینه ترویج واموزش کشاورزی توسعه ترویج الکترونیک در راستای اهداف سند چشم انداز را مورد بررسی قرارداده است ارتقا بهرهوری در منابع و عوامل تولید کشاورزی ارتقا دانش بینش و مهارت بهره برداران اصلاحا ساختاری و سازمانی در نظام ترویج با گرایش به بخش خصوصی توسعه منابع انسانی و توانمندسازی فردیو سازمانی بهره برداران دستیابی به نظام بهره برداری مناسب و پایدار از برنامه های سند چشم انداز درزمینه ترویج کشاورزی می باشد.