سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا بخشی – دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

جدول داده – ستانده یکی از بهترین ابزارها جهت شناخت بخش های کلیدی اقتص اد می باشد . در تحقیق حاضر با استفاده از جدول داده – ستانده سال ۱۳۷۸ و محاسبه پیوندهای پسین و پیشین و میزان پراکنش آنها بر اساس رهیافت های گوناگون , بخش های کلیدی اقتصاد از دیدگاه ستانده تعیین شده است . نتایج بدست آمده با استفاده از شاخص های متعدد نشان م ی دهد در سال ۱۳۷۸ بخش های کلیدی نظام تولید در اقتصاد متعلق به بخش صنعت می باشد و هیچ کدام از زیر بخش های کشاورزی و خدمات جزء بخش های کلیدی اقتصاد در سال مذکور نبوده اند . صنایع تولید چرم و محصولات چرمی و صنایع پوشاک و سایر محصولات صنعتی مهم ترین بخش های کلیدی نظام تولید در مقطع مذکور می باشند