سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود فیض – استادیار دانشگاه سمنان
حسین اسماعیلی – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

معمولا درتجارت الکترونیک و درمدیریت فروشگاه های اینترنتی مهمترین عاملی که صاحبان فروشگاه ها باید درنظر بگیرند ترغیب مشتری به خرید از فروشگاه است مدلهای زیادیدر پژوهشهای پیشین توسط محققان تدوین شده است که سعی برپیش بینی و تبیین قصد خریدمشتری دارند این مدلها معمولا متغیرهای اعتماد و ریسک درک شده را به عنوان دو عامل مهم تبیین کننده ی قصد خرید مشتری در نظر گرفته اند اما تفاوتهایی درجایگاه و روابط بین این متغیرها و تاثیرآنها برهم درمدلهای تدوین شده وجود دارد از جمله این تفاوت ها چگونگی رابطه اعتماد با ریسک درک شده و همچنین مستقیم و یا غیرمستقیم بودن رابطه اعتماد با قصد خرید است دراین پژوهش با بررسی تحقیقات پیشین مناسب ترین مدل درنظر گرفته شده و صحت روابط آن مورد آزمون قرار گرفته است برای این کار با بررسی کامل ادبیات موضوع پرسشنامه ای منطبق با پرسشنامه های تحقیقات پیشین تدوین شد و بصورت الکترونیکی و تصادفی در اختیار بازدیدکنندگان ایرانی وبسایت های اینترنتی قرار گرفت درمجموع ۸۳۵ نمونه معتبر بدست آمد و روایی و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط نرم افزارهای sPSS و تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار Lisrel تایید شد.